Cenik

Ogled nepremičnine

- do 50 km od sedeža podjetja
- od 50 km do 150 km od sedeža podjetja
- nad 150 km od sedeža podjetja
* v primeru, da vožnja in ogled trajata več kot dve uri ima izvajalec pravico obračunati še delovne ure za trajanjem ogleda nad dveh ur

 

50,00 EUR
80,00 EUR
120,00 EUR
Svetovalna ura 108,00 EUR
Delovna ura 55,00 EUR
Pridobivanje dokumentacije
(ZK izpiski, mapna kopija, urbanistična informacija)
- Elektronsko pridobivanje
- Neelektronsko pridobivanje
10,00 EUR/dokument + morebitne takse
50,00 EUR/dokument + morebitne takse
Preverjanje pravnega stanja lastništva nepremičnine iz predložene dokumentacije 1 h = 1 svetovalna ura (obračunava se skladno s porabljenim časom)
Organizacija razgovorov s strankami in sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev ustrezne pogodbe 1 h = 1 svetovalna ura (obračunava se skladno s porabljenim časom)
Sestava pisne ponudbe za eno nepremičnino 60,00 EUR
Sestava pogodbe/predpogodbe o prenosu lastninske pravice na nepremičninah:
- Vrednost nepremičnine do 400.000,00 EUR
- Vrednost nepremičnine nad 400.000,00 EUR
650,00 EUR
800,00 EUR
Sestava enostranske izjave (vknjižbeno dovoljenje, …) 165,00 EUR
Izpolnitev napovedi za odmero davka na promet nepremičnin 65,00 EUR
Sestava listine, ki je sestavljena na obrazcu 65,00 EUR
Sestava predloga za vpis v Zemljiško knjigo 80,00 EUR
Sestava najemne pogodbe za bivalne nepremičnine 450,00 EUR
Sestava najemne pogodbe za ostale nepremičnine 700,00 EUR
Zbiranje podatkov, obdelava in izdelava raznovrstnih tržnih analiz 225,00 EUR / uro porabljenega časa
Izdelava informativnega izračuna vrednosti stanovanja, stanovanjske hiše ali zemljišča 35,00 EUR
Opravila, ki jih posrednik opravi ob dela prostih dnevih na zahtevo naročnika cena po ceniku + 100 %

 

Vse ostale storitve se obračunavajo skladno s porabljenim časom.

Ljubljana, 01.10.2015

Iskanje nepremičnin